Sầu riêng trái Ông Long

Liên hệ

Hết hàng

  • Sản phẩm trái hái đủ tuổi
  • Để chín hoàn toàn tự nhiên
  • Trang trại liên kết đạt tối thiểu tiêu chuẩn VietGAP
  • Hồ sơ truy xuất nguồn gốc và hồ sơ pháp lý rõ ràng Công
    khai đầy đủ thông tin sản phẩm tại Website hay mã QR
    trên sản phẩm.
Danh mục: